Hiệp hội Trung ương các doanh nghiệp vừa và nhỏ, "phương án mở rộng nhân lực người nước ngoài có tay nghề cao"

14/11/2023 17:41Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Ảnh được cung cấp bởi Hiệp hội Trung ương các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vào ngày 14, Hiệp hội Trung ương các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tổ chức một cuộc họp giới thiệu với Bộ Tư pháp về "Phương án mở rộng nhân lực người nước ngoài có tay nghề cao (K-point E74) mang tính đổi mới".

Bộ Tư pháp đã thực hiện kế hoạch mở rộng người nước ngoài có tay nghề cao (K-point E74) mang tính đổi mới, bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm nay, bao gồm mở rộng hạn ngạch nhân lực nước ngoài có tay nghề cao (E7-4) từ 5000 nhân lực lên 35.000 nhân lực. Nhân lực người nước ngoài có tay nghề cao (E-7-4) là chế độ kiểm chứng điểm của các công nhân nước ngoài (E-9, E-10, H-2) trong lĩnh vực công việc đơn giản và chuyển đổi sang thị thực có thể xin việc lâu dài một cách có chọn lọc.


Theo một cuộc khảo sát gần đây của Hiệp hội, thì có đến 79,2% các công ty được khảo sát trả lời rằng họ không biết rõ về chế độ chuyển đổi tư cách lưu trú cho lao động có tay nghề cao E7-4, vấn đề được nêu ra là các doanh nghiệp vừa và nhỏ- những đối tượng có nhu cầu sử dụng chính sách- lại không biết về nội dung và cách sử dụng của chế độ này. 


Hiệp hội Trung ương các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng Bộ Tư pháp đã chuẩn bị một cuộc họp giới thiệu dành cho đối tượng là người phụ trách nhân sự doanh nghiệp vừa và nhỏ, người phụ trách hợp tác doanh nghiệp vừa và nhỏ để giải thích về các nội dụng chính cách thức nộp đơn, cải thiện chế độ, phương án tận dụng chế độ.


Lee Myung-ro, Giám đốc Chính sách nhân lực của Hiệp hội Trung ương các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nói: "Chúng tôi đã cải thiện chế độ có tính chất phủ đầu để giải quyết sự vất vả của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng cũng cần tuyên truyền các điều khoản cải thiện chế độ và có sự giao tiếp giữa các doanh nghiệp để chính sách của Chính phủ đạt được nhiều hiệu quả hơn" " Hiệp hội Trung ương các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ đảm nhận cầu nối giao lưu giữa các doanh nghiệp, và nỗ lực để các chính sách đem lại nhiều hiệu quả hơn nữa".


Oh Se-eun