Kinh tế: Tình hình số dư phát hành chưa hoàn trả của chứng khoán phái sinh nửa đầu năm

19/07/2023 11:39Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Viện thanh toán tiền gửi Hàn Quốc cho biết vào ngày 19 rằng số dư chưa hoàn trả của chứng khoán phái sinh (DLS) tính đến cuối nửa đầu năm nay là 31,708 nghìn tỷ won, tăng 8.2% so với cùng kỳ năm ngoái. So với cuối năm, giảm 2.2%.

Số lượng hạng mục phát hành DLS là 948 hạng mục, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái (729 hạng mục), tăng 2.8% so với nửa đầu năm trước đó. Số tiền phát hành là 9.331,6 nghìn tỷ won, tăng 64.8% so với cùng kỳ năm ngoái (5,661,7 nghìn tỷ won), nhưng giảm 13.9% so với nửa đầu năm trước.


Xét về hình thái phát hành, trong số tiền phát hành toàn bộ thì phát hành chứng khoán ra công chúng là 5,341,3 nghìn tỷ won chiếm 57.2%, phát hành riêng lẻ là 3,990,3 nghìn tỷ won chiếm 42.8%. Số tiền phát hành ra công chúng tăng 212.8% so với cùng kỳ năm ngoái (1,707,6 nghìn tỷ won), tuy nhiên so với nửa năm trước lại giảm 29.2% (7,542,1 nghìn tỷ won). Số tiền phát hành riêng lẻ tăng 0.9% so với cùng kỳ năm ngoái (3,954,1 nghìn tỷ won), tăng 20.9% so với nửa năm trước.


Thành tích phát hành theo từng loại tài sản cơ bản , DLS liên kết lãi suất là 7,381,6 nghìn tỷ won chiếm 79.1% tổng số tiền phát hành, DLS liên kết tín dụng là 1,847,4 nghìn tỷ won chiếm 19,8% tổng số tiền phát hành. Tổng số tiền phát hành của 2 loại là 9,229 nghìn tỷ won, đạt 98.8% tổng số tiền phát hành.


Có 21 công ty chứng khoán đã phát hành DLS, trong đó số tiền phát hành của 5 công ty chứng khoán vị trí đầu chiếm 64.2% trong tổng thể. Chứng khoán Hana phát hành nhiều nhất với 2,454,6 nghìn tỷ won, tiếp đó là Chứng khoán đầu tư Hanhwa, Chứng khoán đầu tư Shinhan với lần lượt là 1,201,8 nghìn tỷ won và 1,230 nghìn tỷ won.


Tổng số tiền hoàn trả DLS nửa đầu năm tăng 39.6% so với nửa cuối năm trước (7,4817 nghìn tỷ won), tăng 115.7% so với năm ngoái (10,442,3 nghìn tỷ won). Xét về hình thức hoàn trả , số tiền hoàn trả đáo hạn là 8,852,3 nghìn tỷ won chiếm 84.8% số tiền hoàn trả toàn bộ, số tiền hoàn trả giữa chừng và số tiền hoàn trả sớm lần lượt là 1,427 nghìn tỷ won và 1,639 nghìn tỷ won lần lượt chiếm 13.7% và 1.5% so với số tiền hoàn trả toàn bộ.


Kim Dong Min