Số người hưởng trợ cấp hưu trí quốc dân trên 100 tuổi ở Hàn Quốc đang tăng lên mỗi năm

21/12/2023 17:39Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Số người hưởng trợ cấp nhận hưu trí quốc dân trên 100 tuổi đang tăng dần lên mỗi năm. Ngày 21, theo Công đoàn hưu trí quốc dân, số người hưởng trợ cấp hưu trí quốc dân trên 100 tuổi tính đến tháng 6 năm nay thống kê được là 174 người.

Số người hưởng trợ cấp trên 100 tuổi tăng dần lên mỗi năm. Cụ thể, năm 2011 18 người, năm 2012 20 người, năm 2013 31 người, năm 2014 32 người, năm 2015 54 người, năm 2016 67 người, năm 2018 76 người, năm 2019 68 người, năm 2020 101 người, năm 2021 114 người.


Chế độ hưu trí quốc dân được ban hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1989. Người hưởng trợ cấp trên 100 tuổi không phải là những người mà bản thân nộp hưu trí quốc dân. Tuy nhiên, tất cả đều là những người nhận trợ cấp hưu trí gia đình sau khi con cái gia nhập lương hưu quốc gia qua đời trước. Số tiền thụ hưởng hưu trí gia đình trung bình là 338,401 won/tháng.


Lão hóa dân số được tiến hành với tốc độ nhanh chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến số người hưởng trợ cấp trên 100 tuổi tăng lên. Năm 2001 Hàn Quốc bước vào xã hội già hóa dân số (tỷ lệ người cao tuổi trên 65 tuổi trên 7%) với tỷ lệ người cao tuổi là 7,2%, năm 2018 bước vào xã hội dân số già (tỷ lệ dân số trên 65 tuổi từ 14~20%) với tỷ lệ dân số người cao tuổi là 14,4%. Năm 2025 bước vào xã hội dân số siêu già với tỷ lệ dân số người cao tuổi là 20,6%.


Tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc đã tăng 21,2 năm trong 50 năm qua từ 62.3 tuổi 1970 lên 66.1 tuổi vào năm 1980, 71.7 tuổi vào năm 1990, 76.0 tuổi vào năm 2000, 80.2 tuổi vào năm 2010 và 83.5 tuổi vào năm 2020. Theo dữ liệu 'Ước tính dân số trong tương lai: 2020~2027' của Cục Thống kê Quốc gia, tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn Quốc năm 2070 đạt 91,2 tuổi (nam 89.5 tuổi, nữ 92.8 tuổi).


Ji Hwang-hyuk