Qũy Hy vọng giáo dục Hansol tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị định kỳ năm 2024

31/01/2024 15:36Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Qũy Hy vọng giáo dục Hansol

Qũy Hy vọng giáo dục Hansol cho biết vào ngày 31 rằng đã tiến hành cuộc họp HĐQT định kỳ tại trụ sở chính giáo dục Hansol vào ngày 24 vừa qua.

Trong cuộc họp Hội đồng Quản trị có sự tham gia của 5 giám đốc và giám sát viên, bao gồm cả Chủ tịch Byun Jae-yong của Qũy Hy vọng giáo dục Hansol. Phía Qũy Hy vọng giáo dục Hansol cho biết việc các chương trình nghị sự như quyết toán kinh doanh năm 2023 và dự án kinh doanh năm 2024, bổ nhiệm giám đốc-giám sát viên, tái bổ nhiệm đều đã được xử lý.


Trong cuộc họp, theo như kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã trình bày về △Dự án chia sẻ tiếng Hàn và dự án hỗ trợ sách cho gia đình đa văn hóa, tầng lớp bị xã hội bỏ rơi (Dự án hỗ trợ môi trường giáo dục) △Trung tâm hỗ trợ tổng hợp nuôi dạy trẻ, trung tâm phát triển khu vực chúng ta, hoạt động ủy thác của các nhà trẻ quốc gia và công cộng (Dự án giáo dục công) △Dự án chia sẻ cơm tình thương, liên kết trẻ em và đội nhóm (Dự án chia sẻ), bằng phương hướng cơ bản của dự án quỹ.


Qũy đã vận hành thí điểm chia sẻ Hangeul cho các trẻ em thuộc gia đình đa văn hóa và một trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa khỏe mạnh như một phần quan trọng trong dự án phúc lợi năm nay. Từ năm 2025, dự định sẽ trực tiếp giúp đỡ trong việc cải thiện môi trường học tập thông qua việc vận hành chính thức.


Người phụ trách chuyển lời rằng: "Sẽ mở rộng việc áp dụng 'khóa học chăm sóc trẻ em Hansol' của Qũy đến các nhà trẻ quốc gia và công lập,và nỗ lực thực hiện phổ biến hóa để cải thiện văn hóa chăm sóc trẻ em".


Qũy Hy vọng giáo dục Hansol được thành lập từ năm 2006, chịu trách nhiệm nhằm cải thiện việc chăm sóc trẻ em, cải thiện môi trường giáo dục thông qua pháp nhân phúc lợi xã hội chuyên về phúc lợi trẻ em.


Jang Anna