Làm việc tại nhà nếu bụi siêu mịn trở nên nghiêm trọng, Chính phủ Hàn Quốc dự định công bố phương án đối phó bụi mịn mùa xuân

22/02/2024 11:38Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Chính phủ thúc đẩy phương án áp dụng làm việc tại nhà và tan làm sớm vào ngày phát lệnh biện pháp giảm thiểu bụi mụn có nồng độ cao. Ngày ban hành biện pháp giảm thiểu dự kiến sẽ chỉ diễn ra 10 ngày/năm nên không đem lại gánh nặng lớn cho ngành công nghiệp.

Theo Bộ Môi trường vào ngày 22, 'Uỷ ban Chính sách đặc biệt bụi mịn' thuộc Văn phòng Quốc nội đã thảo luận phương án này vào ngày 26, dự kiến 'phương án đối phó với bụi mịn vào mùa xuân' sẽ được công bố sớm nhất vào tuần này.


Tiêu chuẩn 'Ngày có nồng độ bụi mịn cao' là ngày các biện pháp giảm thiểu khẩn cấp bụi mịn nồng độ cao được ban hành, chẳng hạn như nồng độ bụi siêu mịn trung bình trong ngày vượt quá 1㎥ 50㎍, và dự kiến vào ngày tiếp theo cũng sẽ vượt quá 1㎥ 50㎍.


Trong khi đó, nếu các biện pháp giảm thiểu khẩn cấp nồng độ bụi siêu mịn cao được ban hành thì các phương án giảm thiểu bụi mịn sẽ được thi hành, chẳng hạn như hạn chế hoạt động của xe loại 5 khí thải, giảm tỷ lệ hoạt động của các nhà máy điện than và lò đốt.


Khác với các lần tiếp cận trước, phương án lần này có các nội dung nhằm không để rò rỉ bụi siêu mịn ở mức tối đa. Bộ Môi trường dự định sẽ hợp tác với các ban hành có liên quan và các địa phương để các biện pháp giảm thiểu dự bị được tiến hành trước 1~2 ngày trước khi các biện pháp giảm thiểu khẩn cấp được ban hành, thực hiện chế độ nghỉ làm trùng với ngày có bụi mịn nghiêm trọng, kích hoạt hóa việc thực hiện các họp bằng online, giảm thiểu hóa điều động đi công tác.


Dự kiến phương án lần này sẽ không đem lại gánh nặng lớn cho ngành công nghiệp ngay cả khi việc kích hoạt hóa nghỉ phép năm được được thực hiện, vì các biện pháp giảm thiểu khẩn cấp được ban hành dưới 10 ngày/năm. 


Tuy nhiên, có vẻ như rất khó để ngay lập tức kích hoạt hóa chế độ giờ làm linh hoạt. Đây chỉ là mức độ khuyến cáo chứ không phải là bắt buộc, vẫn chưa chuẩn bị các biện pháp thu hút các công ty tư nhân áp dụng tích cực chế độ giờ làm linh hoạt.


Yang Ga-hee